REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B - biuroGo.pl

 

I. Informacje ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień i zakupów na platformie zakupowej B2B biuroGo.pl. Platforma prowadzi sprzedaż wyłącznie podmiotom gospodarczym oraz instytucjom.

2. Platforma zakupowa B2B biuroGo.pl, działająca pod adresem www.biuroGo.pl,  prowadzona jest przez spółkę Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Handlowej 4B, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000248195, NIP 865-24-23-073, REGON 180081444, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Platforma prowadzi sprzedaż artykułów papierniczych, biurowych, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń oraz artykułów spożywczych

i chemicznych za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

4. Warunkiem złożenia zamówienia na platformie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie składania zamówienia. 

5. Umowa, zawarta między Kupującym a platformą zakupową B2B biuroGo.pl dotycząca zakupu danego towaru od Sprzedającego ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

6. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, w godzinach 8:00 – 17:00, pod numerem telefonu 15 8441344 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem[email protected].

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 

1. Korzystając z platformy zakupowej B2B biuroGo.pl zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

2. Umieszczone na stronie internetowej www.biuroGo.pl określone towary wraz z ich cenami  nie stanowią oferty ich sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Klient wysyłając na Platformę B2B zamówienie, składa ofertę zawarcia sprzedaży zamawianych towarów za określoną tam cenę. 

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu z dostępnej oferty platformy, wskazać ilość zamawianego produktu, poprzez „dodanie” produktów do Koszyka, a następnie zatwierdzić zamówienie poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. W trakcie procesu składania zamówienia Klient powinien wskazać  adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, a ponadto wybrać sposób dostawy i formę płatności.

6. Kupujący nie może złożyć zamówienie bez rejestracji swoich danych na platformie zakupowej B2B www.biuroGo.pl. Zamawiane towary dostarczane  są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem Sprzedającego, na wskazany przez Kupującego adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni  od dnia zawarcia umowy. 

7. W przypadku gdy przy karcie produktowej widnieje informacja o wydłużonym terminie wysyłki, dostawa nastąpi zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

8. Jeżeli zamówiony produkt jest dostępny w ilości mniejszej niż zamówiono lub jego zamówienie wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania, termin realizacji zamówienia zostanie indywidualnie ustalony z Klientem a następnie zaakceptowany przez niego. Klient w tej sytuacji może:

- wyrazić zgodę na częściową realizacje zamówienia, ograniczając swój wybór do dostępnych towarów lub

- anulować całość zamówienia – Sprzedający w tej sytuacji zwolniony zostaje z obowiązku realizacji zamówienia. 

9. W przypadku dokonania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, ten zwróci w całości lub częściowo, stosownie do stopnia realizacji zamówienia, należność wpłaconą przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia rezygnacji z części lub całości zamówienia.  

III. Ceny towarów

 

1. Ceny podane w ofercie są cenami netto, wyrażone w PLN i nie obejmują kosztów dostawy. Na kartach produktów widoczne są również ceny brutto.

2. Cena podana przy każdym produkcie zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Jednak uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie nowych cen sprzedaży.

IV. Formy płatności

 

1. Jeżeli Kupujący nie posiada indywidualnie ustalonych warunków, zobowiązany jest do zapłaty ceny za produkt zamówiony na platformie B2B biuroGo.pl, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Kupujący może wybrać, w trakcie składania zamówienia, jedną z następujących form płatności za produkty zamówione z dostawą na terytorium Polski:

a) Płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia następuje, po złożeniu zamówienia, a Kupujący dokonuje płatności za towar i dostawę u kuriera.

b) Płatność online - wpłata na konto za pośrednictwem transakcji elektronicznej, za pomocą udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej serwisu płatniczego dotpay.

c) Wpłata na konto Sprzedającego – Kupujący dokonuje zapłaty za produkt i dostawę na podane przez Sprzedającego konto bankowe. Otrzymanie przez Sprzedającego wpłaty jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia. 

Wpłaty należy dokonywać na konto:  
Biuro Plus L. A. Koptyra sp. j.

37-450 Stalowa Wola

ul. Handlowa 4B
Raiffeisen Polbank 72 1750 1341 0000 0000 1304 1091.

3. Zamówienia nieopłacone za pośrednictwem serwisu dotpay  lub poprzez wpłatę na konto Sprzedającego zostaną anulowane w ciągu 14 dni w przypadku nie odnotowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego. 

V. Dostawa i odbiór 

 

1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamawiane towary dostarczane są transportem własnym Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej niezwłocznie, nie później  niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,  na wskazany przez Kupującego adres. 

3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej do Kupującego przez kuriera, zaleca się aby Kupujący dokładnie sprawdził w obecności kuriera zawartość paczki oraz stan jej opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący w obecności kuriera winien sporządzić protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez kuriera oraz Kupującego. 

VI. Reklamacje

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zamówionego towaru Klientowi.

3. Towary sprzedawane przez biuroGo.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dołączonej do zamówionego produktu.

4. Platforma zakupowa B2B biuroGo.pl ma prawny obowiązek dostarczania towarów bez wad. 

5. Kupujący korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi może zgłosić swe roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej  pod adresem [email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać również przesłane pocztą na adres: Biuro Plus L.A. Koptyra sp. jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola. Do zgłoszenia winno się dołączyć fakturę, opis uszkodzeń/wad wraz z informacją kiedy dana usterka występuje oraz dane kontaktowe, takie jak nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dostarczyć reklamowany towar do siedziby sprzedawcy.

6. Zaleca się dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport towaru. Dopuszczalne jest również przesłanie towaru w opakowaniu zastępczym, jednak powinien on w odpowiednim stopniu zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami podczas transportu.

7. Klient ma prawo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny, chyba że platforma zakupowa biuroGo.pl bez nadmiernych niedogodności oraz niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wady te usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania w sytuacji w której produkt był już wymieniany lub naprawiany przez platformę zakupową B2B biuroGo.pl.

8. Klient może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany zażądać naprawy, chyba że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

9. Platforma zakupowa B2B biuroGo.pl informuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji, tj. o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogą elektroniczną.

10. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wszelkie koszty usunięciu wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych osób składających zamówienie i dokonujących zakupów na platformie zakupowej B2B biuroGo.pl jest spółka Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450, ul. Handlowa 4B.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to element wymagany do skutecznego złożenia zamówienia i dokonania zakupów w sklepie internetowym. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby składające zamówienie i dokonujące zakupów w naszym sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych (Newsletter) dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osoby składającej zamówienie i dokonującej zakupów w sklepie.

3. Dane osobowe Klientów przekazywane są firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 12, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do zrealizowania dostawy zamówionych towarów.

4. Dane osobowe Klientów korzystających z płatności online przekazywane są spółce świadczącej usługi płatnicze tj. spółce Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

5. Wszelkie materiały reklamowe, promocyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do Klientów sklepu jedynie za ich wyraźną zgodą. W każdym czasie Klient może anulować swoją zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów. W tym celu Klient wybiera opcję „rezygnuję” w stopce wiadomości mailowej zawierającej materiał reklamowy lub promocyjny.

6. Klient ma prawo żądać w każdym czasie informacji o treści przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto ma również prawo do zmiany treści tych danych, sprostowania omyłek, uaktualniania tych danych oraz prawo do żądania usunięcia ich z naszej bazy. W tych celach Klient proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 15 8441344.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na platformie zakupowej B2B biuroGo.pl w zakładce poświęconej polityce prywatności.

VIII. Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

 

1. Strona internetowa www.biuroGo.pl, za pośrednictwem której platforma zakupowa B2B prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.

2. Do przeglądania i korzystania z platformy zakupowej biuroGo.pl niezbędnym jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Firefox.

3. Aby korzystać z platformy zakupowej B2B biuroGo.pl należy skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób aby możliwe było przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić innym Klientom prawidłowe korzystanie z platformy zakupowej. W szczególności Klient zobowiązany jest do:

- niewykorzystywania Platformy w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniającym korzystanie z niego innym Klientom,

- zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,

- niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,

- przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim pomiędzy Kupującym a spółką Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli.

2. Towary prezentowe na platformie zakupowej B2B biuroGo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o produktach zamieszczone na platformie zakupowej B2B biuroGo.pl nie oznaczają, że towary te są dostępne w magazynie sklepu bądź u producenta.

3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy polskie, chyba że inną właściwość wskazują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.05.2015 roku.

5. Platforma zakupowa B2B zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty opublikowania zmian na stronie internetowej www.biuroGo.pl.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w niniejszym regulaminie realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.